Verkoop en leveringsvoorwaarden van Fire and Rescue Services / All-in Preventie

1.Offertes
Alle offertes zijn geheel vrijblijvende. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaardt, heeft Fire and Rescue Services / All-in Preventie het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Opdracht
Indien een order (of een wijziging daarvan) mondeling of telefonisch of via internet wordt opgegeven is het risico van de juiste uitvoering geheel voor rekening van de afnemer.
De meerdere kosten van wijziging, waaronder ook alle bijkomende kosten, komen geheel voor rekening van de afnemer.

3. Wijziging/annulering
A. Bij wijziging of annulering van de overeenkomst kunnen al geleverde goederen, voor zover het om hygiëneartikelen gaat, niet worden teruggenomen.
Verrekeningen voortvloeiend uit de hiervoor genoemde omstandigheden kunnen dan ook niet plaatsvinden. Voor wijziging of annulering van diensten kunt u terug vinden in artikel 4.E.
B. Fire and Rescue Services / All-in Preventie behoudt zich het recht voor op volledige schadevergoeding.

4. Levering en diensten, verpakking en verzending
A. De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Fire and Rescue Services / All-in Preventie wordt geleverd.
B .Opgegeven leveringstijden zijn indicatief en derhalve niet bindend.
De levering kan in gedeelten geschieden. Een ander overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever dus opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
De afnemer kan geen rechten ontlenen aan een afwijkende leveringstijd of datum.
C. Verzending geschiedt in een deugdelijke verpakking. De verzendkosten zijn onder de op de prijslijsten vermelde voorwaarden voor rekening van de koper.
(de voorwaarden worden steeds vermeld op prijslijsten)
D. Indien de afnemer weigert de goederen af te nemen, speciaal wanneer het gaat om voor de afnemer vervaardigde niet-standaard producten, heeft Fire and Rescue Services / All-in Preventie zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht op volledige schadeloosstelling.
Fire and Rescue Services / All-in Preventie heeft te alle tijden het recht van de afnemer te verlangen dat deze zekerheid stelt voor het voldoen aan de verplichtingen. Fire and Rescue Services / All-in Preventie heeft het recht de leveringen op te schorten zolang de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot reeds eerder gedane leveringen.
E. Fire and Rescue Services / All-in Preventie hanteert de volgende kosten regeling voor annulering van een levering van diensten(niet voor producten):

Annulering deelname door de klant:
Mogelijke annuleringen of veranderingen in de planning moeten direct schriftelijk aan Fire and Rescue Services / All-in Preventie worden gemeld, en moeten tenminste 3 werkdagen voor aanvang van de totale dienstenlevering door ons zijn ontvangen.
Deze regeling is van toepassing voor al onze geplande en niet-geplande dienstenleveringen.

Boetes kunnen door Fire and Rescue Services / All-in Preventie worden opgelegd en zijn een percentage van de prijs, afhankelijk van de periode van uw schriftelijke annulering of verandering in de planning, vóór aanvang van de totale dienstenlevering. Voor het annuleren van uw cursusdeelname gelden andere tarieven.
0-3 dagen                 :     100 % van de prijs word gefactureerd
4-15 dagen               :       50 % van de prijs word gefactureerd
15 dagen of meer    :         0 % van de prijs word gefactureerd

Annulering cursus deelname.
0-21 dagen                 :     100 % van de prijs word gefactureerd
21-35 dagen               :       50 % van de prijs word gefactureerd
35 dagen of meer    :         0 % van de prijs word gefactureerd 

5.Eigendomsvoorbehoud
A. Zolang geen volledige betaling van de door Fire and Rescue Services / All-in Preventie geleverde goederen heeft plaatsgevonden blijven deze goederen het eigendom van Fire and Rescue Services / All-in Preventie.
B. Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub C. bepaalde.
C. Het is de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
D. Indiende afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Fire and Rescue Services / All-in Preventie tekort schiet of dat er een goede grond bestaat om aan te nemen dat de afnemer in die verplichting zal tekort schieten, is Fire and Rescue Services / All-in Preventie gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen.
Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op terugneming gevallen kosten.

6. Overmacht
A. In geval van overmacht aan de zijde van Fire and Rescue Services / All-in Preventie wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van beide partijen om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden als de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden. In dat geval zal de afnemer slechts gehouden zijn tot betaling van het reeds gepresteerde.
B. Overmacht is mede aanwezig indien de toeleverancier van Fire and Rescue Services / All-in Preventie om welke reden dan ook de verkochte goederen dan wel de benodigde grondstoffen niet of niet tijdig heeft geleverd, dan wel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst met Fire and Rescue Services / All-in Preventie is geannuleerd.

7. Betalingen
A. De overeengekomen prijs is, behoudens voor particulieren, exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
B. Fire and Rescue Services / All-in Preventie is gerechtigd prijsverhogingen zonder voorafgaande kennisgeving door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan tien procent bedraagt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden doch slechts voor dat gedeelte waarop de prijsverhoging betrekking heeft.
C. De afnemer is verplicht het factuurbedrag binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te voldoen zonder toepassing van enige korting of compensatie. Voor spoedopdrachten geldt een termijn van 5 dagen.
D. Bij gebreke van tijdige betaling is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd van 3% van het factuurbedrag.
E. Indien na de betalingsherinnering een betaling van het openstaande factuurbedrag inclusief de vertragingsrente uitblijft binnen de gestelde termijn zal All-in Preventie de vordering overdragen aan het incassobureau. Alle bijkomende kosten hiervoor zijn geheel voor rekening van de afnemer.
F. Facturatie gebeurt op bestellingen basis. Mits anders is overeen gekomen in de offerte.

Heeft betaling na 24 dagen na factuurdatum nog niet plaatsgevonden dan is Fire and Rescue Services / All-in Preventie gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval en ook ingeval Fire and Rescue Services / All-in Prevntie haar vordering om welke reden dan ook eerder ter incasso uit handen moet geven komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening van de afnemer. Sinds 1 juli 2012 is de wettelijke regeling inzake de buitengerechtelijke kosten in werking getreden (art. 6:96 B.W. en het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten). De regeling legt vast hoeveel buitengerechtelijke kosten mogen worden gerekend en wanneer deze mogen worden gerekend. Het incassobureau van Fire and Rescue Services / All-in Preventie hanteert deze regeling met een minimum bedrag van € 40,-.

8. Reclame en Garantie
A. Reclames dien uiterlijk 2 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan Fire and Rescue Services / All-in Preventie kenbaar te worden gemaakt.

B. Reclames geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten, tenzij met toestemming van Fire and Rescue Services / All-in Preventie. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.
C. Garantieclaims zijn ter beoordeling van Fire and Rescue Services / All-in Preventie nadat de goederen voor rekening van afnemer aan Fire and Rescue Services / All-in Preventie zijn geretourneerd.

Wordt de garantieclaim door Fire and Rescue Services / All-in Preventie erkend dan worden de ter vervanging geleverde goederen zonder extra kosten aan de afnemer verzonden.

9. Aansprakelijkheid
A. Fire and Rescue Services / All-in Preventie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect en in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn of zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid voor het doel waarvoor de afnemer de goederen heeft gekocht, van door Fire and Rescue Services / All-in Preventie geleverde goederen of inhuur van medewerkers. De opdrachtgever blijft ten alle tijden aansprakelijk voor eventuele schades, direct of indirect, zowel materieel als lichamelijk. Fire and Rescue Services / All-in Preventie is dan ook in geen enkel opzicht hiervoor verantwoordelijk te stellen.
B. Fire and Rescue Services / All-in Preventie is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen welke het gevolg zijn van overmacht.

10. Geschillen
Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen worden beslecht door de Kantonrechter dan wel door de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht.
Fire and Rescue Services / All-in Preventie blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.